TV-Mix 2

JPG\55\kaligofsky_GF0030080.00_001.jpg
© Sammlung Generali Foundation - Dauerleihgabe am Museum der Moderne Salzburg, Foto: Werner Kaligofsky

Werner Kaligofsky

TV-Mix 2, 1997

Video, Farbe, Ton, 110 min

GF0030080.00.0-1996